Trifluoroiodomethane

How to detect Trifluoroiodomethane

Formula: | CAS:

Specification