Cymene, p-

1-methyl-4-propan-2-ylbenzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 4-isopropyltoluene, 4-methylcumene

How to detect Cymene, p-

Formula: C10H14 | CAS: 99-87-6

Synonyms: 1-methyl-4-propan-2-ylbenzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 4-isopropyltoluene, 4-methylcumene

Specification

Specification Value/Information
Formula C10H14
CAS no. 99-87-6
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 0.4
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.179
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 134.2
Melting point, °C '-68
Boiling point, °C 177
Density, g.cm⁻³ 0.857
Ionisation Energy, eV 8.29