Methoxyethane

methoxyethane, ethyl methyl ether, ethenyl methyl ether

How to detect Methoxyethane

Formula: C3H8O | CAS: 540-67-0

Synonyms: methoxyethane, ethyl methyl ether, ethenyl methyl ether

Specification

Specification Value/Information
Formula C3H8O
CAS no. 540-67-0
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 1.00
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.4
Molecular Weight, g/mole 60.1
Specification Value/Information
Melting point, °C -139
Boiling point, °C 7
Flash point, °C -35
Upper Explosive Limit, % 10.1
Lower Explosive Limit, % 2
Density, g.cm⁻³ 0.7251
Ionisation Energy, eV 9.72