Methoxyethene

methoxyethene, methyl vinyl ether, ethenyl methyl ether

How to detect Methoxyethene

Formula: C3H6O | CAS: 107-25-5

Synonyms: methoxyethene, methyl vinyl ether, ethenyl methyl ether

Specification

Specification Value/Information
Formula C3H6O
CAS no. 107-25-5
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 1.00
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.414
Molecular Weight, g/mole 58.1
Specification Value/Information
Melting point, °C -122
Boiling point, °C 6
Flash point, °C -60
Upper Explosive Limit, % 28.2
Lower Explosive Limit, % 2.2
Density, g.cm⁻³ 0.77
Ionisation Energy, eV 8.95